Informacja Burmistrza Łasku

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Wiejskie Stowarzyszenie „Wieś Dzieciom”.

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 09.06.2017 r. w oparciu o art. 19 a (zlecenie zadania  z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) do Urzędu Miejskiego w Łasku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pt. „Warsztaty rekreacyjno – turystyczne z elementami promowania zdrowego stylu życia: Moja Mała Ojczyzna”złożona przez Wiejskie Stowarzyszenie „Wieś Dzieciom” z Łopatek.

Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego oferta ta stosownie do art. 19 a ust. 3 w/w ustawy zostaje zamieszczona na okres 7 dni do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 wskazywanej ustawy każdy w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku,  ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask lub przesłać  listownie na adres Urzędu Miejskiego w Łasku,  ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask.

Oferta została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl w zakładce organizacje, w BIP Urzędu Miejskiego w Łasku www.bip.lask.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Łasku.

Oferta w załączeniu.       

 

 

Załączniki: