Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” przeprowadzono konsultacje w przedmiocie:

I.  projektu Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok  

Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Łask.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach  20 - 31 października 2017 r.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji wraz z projektem programu współpracy na 2018r. oraz formularzem konsultacyjnym zostało zamieszczone na stronie internetowej gminy www.lask.pl w zakładce organizacje,  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku oraz BIP Urzędu Miejskiego w Łasku.   

Konsultacje prowadzono w formie pisemnej poprzez zgłaszanie uwag na  formularzu konsultacyjnym w terminie od 20 października do 30 października 2017 r. oraz bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zorganizowano dnia 31 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Łasku.  

W ramach przeprowadzonych konsultacji we wskazanym terminie żadna z organizacji nie zgłosiła uwag do przedstawionego projektu programu współpracy na 2018 rok oraz żaden przedstawiciel organizacji nie wziął udziału w zorganizowanym spotkaniu konsultacyjnym.  

 

                                                                                              Burmistrz Łasku

                                                                                              Gabriel Szkudlarek