Wnioski do „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” na 2018 rok

Informujemy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Łask, że do dnia 30 września 2017 r. można składać propozycje i wnioski do "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok". Organizacje, które są zainteresowane uczestnictwem w realizacji zadań własnych gminy Łask w roku 2018, prosimy o złożenie informacji, w jakich zadaniach gminy i w jakim zakresie tych zadań chciałyby uczestniczyć.  

Powyższe wnioski należy składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku lub przesłać faksem na numer (43) 676-83-88 bądź e-mailem na adres: e.bednarek@lask.pl